תנאי השימוש באתר האינטרנט של חברת פי. בי. טרייד (להלן “החברה”):

השימוש באתר האינטרנט של החברה (להלן “האתר”) ובתכנים המוצגים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלו בקפידה, שכן כל שימוש באתר ובתכניו מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאים אלו. “תכנים” על פי תקנון זה, משמעו- כל מידע מכל סוג אשר מוצג באתר.

כל האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר אך ורק לשם הנוחות, אולם מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר האינטרנט מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל תנאיו, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר יחשב כהסכמה מצדך לכל תנאיו, הגבליו והודעותיו. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין התכנים, או תכונות השימוש, או הקישורים המופיעים באתר. השימוש בתכנים המופיעים באתר יעשו על אחריותך הבלעדית המלאה.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את האתר, מראהו, מבנהו וזמינותם של המוצרים, התכנים והשירותים הניתנים בו ו/או להפסיק את פעולתו, כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש ולא תהה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות ו/או הפרעות והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא אשר יגרמו לרכושך או לך עקב כך.

החברה אינה מתחייבת ואינה נושאת באחריות כלפי תקינות הקישורים ו/או אמינות התכנים המצויים בם. על כן הנך מצהיר בזאת כי אתה פוטר את החברה מכל טענה או דרישה בגין כל סוג של נזק , ישיר או עקיף, שנגרם מקישורים אלו. כמו כן, אין החברה מתחייבת כי המידע שבאתר הנו נכון ומדויק. החברה מבהירה בזאת כי איננה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו של כל המידע ו/או התוכן המופיע באתר ועל כן לא תישא באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם המופיע באתר ו/או מתן השירותים . הנך פוטר בזאת את החברה מכל טענה או דרישה בגין כל אבדן נזק ישיר או עקיף, לך או לרכושך, אשר נגרם כתוצאה משימוש או /ו הסתמכות במידע ו/או בשירותיו. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים.

המוצרים באתר:
באתר יועמדו למכירה מוצרים מסוגים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של חב’ פי. בי. טרייד. לצד כל מוצר המוצע באתר יופיעו ככלל: שם המוצר, מחירו הנקוב של המוצר, ותשלומים נוספים אם ישנם. תיאור המוצר יימסר לפי המידע הנמסר ע”י המשווקים, באם ישנן. התמונות המופיעות לצד המוצרים אינם משקפים בהכרח את המוצר האמיתי והן לשם התרשמות כללית בלבד. באחריותך, הקונה, לוודא את מהות ומראה המוצר הנרכש על ידך!

כל התמונות באתר מיועדות למחשה בלבד ואין החברה מתחייבת לספק בדיוק את אותו המוצר כפי שמופיע בתמונות. יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראם במציאות. הקובע הוא שם המוצר והדגם המופיעים בהזמנה. מבלי לגרוע מהאמור, למרות שהחברה תשתדל לספק תוכן מדויק ונכון ככל הניתן, יתכנו טעויות סופר, השמטות ו/או שינויים והבדלים בתכנים המופיעים באתר והחברה לא תהיה אחראית בגין כל סוג של נזק , ישיר או עקיף, שנגרם כתוצאה משימוש באתר או בהסתמכות על המידע שבו. לפיכך, כל שימוש במידע ובתוכן דורש בדיקת אימות והחלטה בעניין נעשית באחריותך בלבד! אין לראות במידע משום המלצה או חוות דעת. לחב’ פי. בי. טרייד שמורה הזכות הבלעדית, להוסיף או לגרוע מוצרים בכל עת וכן לקבוע את כמות המוצרים, את מחיר הרכישה ו/או התשלומים הנוספים, אם ישנם, ביחס לכל מוצר.

ביטול עסקאות:
הלקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם לחוק הגנת הצרכן. ניתן לבטל עסקת רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלתו. הביטול יעשה באמצעות מכתב הודעה על ביטול, שישלח הלקוח למייל החברה [email protected] או 04-8333503

על הלקוח חלה האחריות המלאה להחזיר את המוצר בשלמותו, באריזתו המקורית, שלם וללא כל פגיעה או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא, וכן שלא בוצע במוצר כל שימוש. הלקוח מתחייב להחזיר את המוצר, כפי שנכתב לעיל, תוך 7 ימי עסקים מיום ביטול העסקה. ההחזר הכספי ללקוח יתבצע אך ורק לאחר החזר המוצר בשלימותו, באריזתו המקורית ובתנאים הרשומים מעלה בסעיף זה. מתוך ההחזר יקוזזו דמי המשלוח והעלויות. לחברה ישנה זכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית בערך המוצר. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, לא ייגבו דמי ביטול, בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם.

הוראות סעיף זה לא יחולו על: שירותים שהלקוח קיבל ו/או מוצרים שהותאמו ו/או הורכבו ו/או פורקו ו/או יוצרו במיוחד עבורו בעקבות העסקה, מוצרים שנעשה בהם שימוש, מוצרים שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. לגבי כל אלו לא תהיה לצרכן זכות ביטול כלל.

למען הסר ספק, יובהר כי ביטול עסקה שלא באופן ובמועד ובתנאים הרשומים לעיל, לא יהיה בר תוקף ומבצע העסקה יהיה מחויב לה!

מבצע הפעולה יחויב בתשלום עבור המוצר אותו הוא רכש, באופן מידי, באמצעות כרטיס אשראי. באם יתבקש ביטול עסקה, הזיכוי יתבצע באמצעות אותו כרטיס אשראי או במחאה לפקודת הצרכן, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

קניין רוחני:
Toesox, Tavi Noir, Base
סימן המסחר פי. בי. טרייד וכן שם החנות והאתר   הם קנייניה הבלעדיים של החברה. כל זכויות היוצרים באתר, לרבות עיצובו, תוכנו, הטקסטים הנכללים בו וכל חומר אחר הקשור בו, הינו של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל, ללא קבלת הסכמה מפורשת ובכתב של החברה.

החברה רשאית להתנות את השימוש באתר ברישום אשר יכלול פרטים מזהים ופרטים נוספים, לפי שיקול דעתה. במסגרת הרשמתך לאתר, תתבקש למסור את שמך המלא, כתובתך האלקטרונית, דרכי התקשרות עמך ועוד. בלא למסור את הפרטים המתבקשים, לא תוכל להירשם לשירותים הדורשים רישום. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, למנוע גישה לאתריה במקרה של שימוש שלא כדין, או מקרה של שימוש לרעה או פגיעה או רישום כוזב וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה על פי כל דין.

אחריות לאתר
החברה אינה אחראית לגבי המידע והתוכן באתר, לרבות כל אחריות או/ו התניה המשתמעת בדבר זמינות, מחיר או תכונה של שירות או/ו מוצר המופיעים באתר. בשום מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין נזק ישיר או עקיף משום סוג שהוא, בגין השימוש באתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. זאת לרבות דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאותי ,או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר, ביצועיו, או בעיכוב השימוש, או באי היכולת להשתמש בו או בתכניו או כל תוכן שהושג באמצעות האתר, או הנובעים מכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.

החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר ללא כל מתן הודעה מוקדמת לכך.
החברה מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג׳.

סמכות השיפוט והדין החל
תנאי שימוש אלו מוסדרים לפי חוק מדינת ישראל. הנך מסכים בזאת כי בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר זה או הקשור אליו, תחול סמכות השיפוט הבלעדי של בתי המשפט במחוז חיפה ושם יהיה מקום השיפוט. השימוש באתר אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת. והיה אם יקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו אינם תקפים או שאינם ניתנים לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטים, לרבות סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה, יחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

משלוחים

אנו מבצעים משלוחים לכל הארץ.
לרשותכם מספר אפשרויות משלוח ואיסוף:
צ’יטה לנקודת איסוף- – 20 ₪ ,משלוח מעל 280 ₪ חינם! המשלוח יגיע תוך 3 ימי עסקים.

צ’יטה משלוחים –40 ₪ המשלוח עד הבית יגיע תוך 3 ימים.
הזמנה עד השעה 11.00 תטופל באותו יום, לאחר מכן תטופל ההזמנה ביום למחרת.
איסוף עצמי לפי רשימת נקודות שיווק בתיאום מראש.
אנו עושים כל מאמץ לשלוח הזמנות עוד באותו היום.